Drepturile tale

DREPTURILE CONSUMATORILOR CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE (selecție)

A. Drepturi generale

 • de a fi informat complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de bănci şi asupra tuturor condiţiilor contractuale;
 • de a primi un exemplar al contractului încheiat cu banca, contract care să cuprindă toate costurile aferente produsului achiziţionat, inclusiv costurile aferente contului curent ataşat contului de depozit, în cazul contractelor de depozite;
 • de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie;
 • de a obţine extras de cont, conform prevederilor contractuale;
 • de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor pe care nu le-au solicitat;
 • de a sesiza asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi organele administraţiei publice asupra eventualelor încălcări ale drepturilor şi intereselor lui legitime;
 • de a avea garantate depozitele deţinute la instituţiile de credit participante la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, în condiţiile şi în limita maximă stabilită prin lege;
 • de a nu i se modifica unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional (cu excepţia serviciilor de plăţi);
 • de a sesiza ANPC, de a apela la instanţă sau de a recurge la proceduri extrajudiciare pentru a soluţiona eventualele diferende;

B. Drepturi aferente produselor de creditare

 • de a primi, în prealabil, la solicitarea unei oferte de credit:
  • informaţiile standard la nivel european (informaţii precontractuale asupra condiţiilor de creditare),
  • la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului contractului de credit,
  • un grafic de rambursare ori alt document care să menţioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator, pe hârtie sau pe alt suport durabil;
 • de a fi informat prin formularul Informaţiile standard la nivel european despre:
  • identitatea şi datele de contact ale băncii/ intermediarului de credit;
  • descrierea principalelor caracteristici ale produselor de creditare, costurile creditului, alte costuri, alte aspecte juridice importante şi, informaţii suplimentare cu referire la serviciile la distanţă;
 • de a opta pentru rambursarea creditului în rate egale (anuităţi) sau rate descrescătoare;
 • de a rambursa anticipat creditul, integral sau parţial, în orice moment, fără ca în cazul creditelor cu dobândă variabilă să îi fie perceput vreun comision;
 • de a primi un răspuns din partea băncii la sesizările depuse în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea acestora;
 • de a primi în mod gratuit, la încetarea contractului de credit, un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând din contractul respectiv, fie indică obligaţiile contractuale neîndeplinite;
 • de a fi informat imediat şi în mod gratuit, în scris sau la solicitarea expresă a acestuia, în forma aleasă de acesta şi agreată de bancă, în cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea unei baze de date, în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei de date consultate;
 • de a se retrage din contractul de credit, fără a invoca motive, într-un termen de 14 zile de la încheierea contractului;
 • de a îşi exprima acordul în scris, la data depunerii cererii de credit, cu privire la transmiterea datelor sale către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit;
 • de a solicita înlocuirea garanţiei imobiliare iniţiale cu altă garanţie;
 • de a i se aplica, în cazul în care înregistrează restanţe, o rată a dobânzii penalizatoare ce nu poate depăşi cu mai mult de 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicabilă atunci când creditul nu înregistrează restanţă şi de la momentul prezentării documentelor doveditoare, în cazul în care consumatorul sau soţul/soţia se regaseşte într-una din următoarele situaţii: somaj, reducerea cu minim 15% a salariului, deces;
 • de a primi o propunere de reeşalonare/refinanţare a creditului în cazul imposibilităţii acestuia de a accepta majorarea dobânzii;
 • de a i se răspunde în scris sau, la solicitarea consumatorului, în altă formă, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului, în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului;
 • de a fi informat cu privire la cesiunea drepturilor creditorului în temeiul unui contract de credit către un terţ si de a invoca împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului iniţial, inclusiv dreptul la compensare în cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract de credit se cesionează unui terţ.

C. Drepturi aferente serviciilor de plată

 • de a primi o descriere a condiţiilor de efectuare a operaţiunilor de plată sau un exemplar al propunerii de contract cadru care să cuprindă informaţiile necesare, cu minim 15 zile înainte de data la care devine parte în contract sau oferta, perioada ce se poate reduce cu acordul său expres;
 • de a fi informat despre modificarea clauzelor contractului cadru, cu două luni înainte de data propusă pentru aplicarea acestora (neprimirea unui răspuns este considerată acceptare tacită) ;
 • de a opta pentru încetarea contractului cadru referitor la serviciile de plată, oricând, dacă în cadrul acestuia s-a convenit o perioadă de notificare care să nu depăşească 30 zile;
 • de a denunţa unilateral contractul cadru referitor la serviciile de plată, încheiat pe o durată determinată mai mare de 12 luni sau pe o durată nedeterminată după expirarea a 12 luni, în mod gratuit;

D. Drepturi aferente legislaţiei privind prelucrarea datelor personale

 • de a fi informat, de a avea acces la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra acestora, de opoziţie de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • de a fi înştiinţat cu 15 zile în prealabil, în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail cu privire la întârzierea la plată şi transmiterea datelor negative către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit;
 • de a fi notificaţi în prealabil în scris cu privire la transmiterea datelor pozitive, referitoare la inadvertenţe şi la fraude către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit;
 • de a-şi modifica opţiunea de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin înregistrarea la operator a unei cereri în scris în acest sens.

E. Alte drepturi conferite de reglementările specifice emise de BNR:

 • de a i se păstra confidenţialitatea asupra faptelor, datelor, informaţiilor referitoare la activitatea desfaşurată inclusiv informaţii referitoare la conturile sau la contractele acestuia, aflate la dispoziţia băncii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

F. *valabil numai pentru băncile care încheie contracte de economisire - creditare Drepturi aferente încheierii contractelor de economisire şi creditare în domeniul locativ:

 • de a beneficia de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire - creditare încheiat cu o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ.